Cele Statutowe

§8

Towarzystwo za swój główny cel uznaje pracę dla dobra wspólnego i mieszkańców
Rzeczpospolitej Polskiej.

Poprzez Towarzystwo jego członkowie i osoby nie będące członkami zaspakajają swoje kulturalne, edukacyjne, sportowe, socjalne i inne potrzeby.

§9

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

  1. Organizację czasu wolnego: wypoczynku dla dzieci i młodzieży, szczególnie defaworyzowanej, niepełnosprawnej i potrzebującej pomocy,
  2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm, narkomania) wśród grup podwyższonego ryzyka poprzez promocję zdrowego trybu życia i prowadzenie programów socjoterapeutycznych,
  3. Organizację imprez sportowych dla dzieci (kolonie sportowe, olimpiady sportowe, biegi uliczne itp.) mających na celu upowszechnianie sportu i ukazanie jego roli w życiu człowieka,
  4. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych
    i ekologicznych,
  5. Działalność oświatową: prowadzenie placówek oświatowych oraz świetlic socjoterapeutycznych,
  6. Organizowanie konkursów, wystaw, olimpiad, kursów, seminariów, kolonii, obozów wypoczynkowych i szkoleniowych, itp,
  7. Współpracę z władzami, organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie prawodawstwa, rozporządzeń wykonawczych dotyczących problematyki objętej zakresem działania Towarzystwa, a także udział w realizacji zadań zleconych przez te organy organizacjom pozarządowym,
  8. Prowadzenie działalności wydawniczej.